ONYX VDA

Onyx VDA
Gelding bord 2019

e. Vitalis – Fürstenball

Sold to Norway

Onyx_02